Home > Projectaanpak

Projectaanpak

Methoden & Technieken

Telecom en internetbedrijven worstelen met de toenemende complexiteit van het realiseren van vernieuwing. Er is een snelle time-to-market gewenst, en tegelijkertijd worden business processen steeds meer afhankelijk van IT systemen in de keten. Prodapt Consulting heeft kennis over en een ruime ervaring met het implementeren van IT systemen in verschillende organisaties.

Belangrijke rollen hierbij zijn Project Management, Agile/Scrum, Test Management en Quality Assurance.

Project Management

Slechts 30% van de projecten slaagt erin hun doelen te realiseren, waar ligt dit aan? Een succesvol project wordt niet alleen bepaald door de realisatie van het vooraf gedefinieerde projectdoel binnen de vastgestelde randvoorwaarden (scope, kwaliteit, budget, tijd), maar ook als dit volgens de overeengekomen verwachtingen en de kritieke succesfactoren van alle belanghebbenden gerealiseerd wordt. Volgens Prodapt Consulting vormt een uitgebalanceerde mix van specifieke kennis, vaardigheden en de projectmanager als persoon, naast vakkennis, de sleutel tot succesvol projectmanagement.

Het gaat erom bij de start de verwachtingen en succesfactoren van de betrokkenen scherp te krijgen en de tegenstrijdigheden overbrugbaar te maken. Vooral tijdens het project is het zaak de vinger aan de pols te houden, veranderingen in verwachtingen tijdig te signaleren en hiermee om te gaan op een integere en effectieve wijze.

Onze Project Managers zijn doorgewinterde, veelzijdige professionals, die door hun jarenlange relevante ervaring binnen de Telecommunicatiesector snel de risico’s herkennen en de juiste maatregelen nemen. De Prodapt Consulting-projectmanager maakt daarbij gebruik van erkende projectmanagementmethodieken als Prince2, PMBoK, IPMA.

De uitgebalanceerde mix van project management vaardigheden, materiedeskundigheid én ‘zachte’ factoren maakt hen succesvol. Deze ‘zachte’ kant heeft te maken met het creëren van draagvlak, het motiveren, stimuleren en faciliteren van projectteamleden en het managen van de verwachtingen van opdrachtgever, gebruiker en deelnemer. Onze projectmanagers rapporteren accuraat en regelmatig naar onze opdrachtgevers en streven naar een nauwe en intensieve samenwerking.

 

Project Management

Agile/Scrum

Naast het traditionele projectmanagement, heeft Prodapt Consulting ook een ruime ervaring in Scrum. Scrum is een projectmethodologie die ontstaan is vanuit de Agile aanpak en die over het algemeen gebruikt wordt voor productontwikkeling en, voor software ontwikkeling in het bijzonder. Via Scrum wordt het mogelijk om de hoogst mogelijke waarde in de kortste tijd te realiseren. Scrum is een ruim framework dat van toepassing kan zijn voor elk project met agressieve deadlines en complexe requirements. Het belangrijkste kenmerk van Scrum is de ontwikkeling van een serie van – korte – iteraties (“sprints”), die elk tussen de 2 en 4 weken duren. Daarnaast is het Scrum projectteam zelf organiserend, en samengesteld vanuit de gedachte dat de benodigde expertise om tot het juiste doel te komen aanwezig is binnen het team. Het team heeft de regie en de verantwoordelijkheid, uiteraard direct gelieerd aan de business prioriteiten.

Prodapt Consulting heeft meerdere, gecertificeerde, Scrum medewerkers in dienst die de Scrum rollen kunnen vervullen, zowel die van Scrum Master als Product Owner. Onze medewerkers zijn betrokken geweest bij implementaties van Scrum of bij transities naar Scrum en hebben ervaring in de uitvoering gedurende vele sprints.

Test Management

Slecht functionerende ICT systemen zijn van directe invloed op de klanttevredenheid, en op perfomance van leveranciers en medewerkers. Het is de missie van Prodapt Consulting om IT projecten in de telecom en internet industrie korter, beter én voorspelbaarder te maken. Test management is een van de onderwerpen waarop wij ons onderscheiden. Prodapt Consulting heeft in haar ruim 20 jaar ervaring in de telecom-en internet wereld hoogwaardige test-services ontwikkeld. Prodapt Consulting vervult diverse ‘ high-end’ rollen bij verschillende telecom en internet bedrijven en heeft ervaring met testprocessen voor deze klanten. Onze test professionals hebben een telecom- of internetachtergrond en worden daar met de Prodapt Consulting Academy verder in opgeleid.

Prodapt Consulting volgt de Business Driven Test managment aanpak: er worden gefundeerde keuzes gemaakt, die zijn gebaseerd op risico’s, resultaat, tijd en kosten. De Prodapt Consulting testaanpak is gebaseerd op het V-model en de pijlers van TMap (Fasering, Organisatie, Infrastructuur en Technieken):

V-Model

Prodapt Consulting levert de drie basic test services:

  • Test consultancy: ondersteuning voor testprocesverbetering
  • Test resourcing: uitvoerende testcapaciteit op verschillende niveau’s
  • Test products: Prodapt Consulting neemt ownership voor afgebakende (deel) testproducten

Prodapt Consulting kan telecom en internet bedrijven ook specifieke ondersteuning bieden op het gebied van: inrichting van testprocessen, test governance, release en delivery Management, testomgevingen en testautomatisering.

Quality Assurance in projecten

Het komt regelmatig voor dat een organisatie grote problemen ervaart bij realisatie van projecten en de invoering van nieuwe applicaties of, erger nog, na ingebruikname. Het gevolg is dan, dat voordelen die vooraf werden verwacht, achteraf niet worden behaald. Analyse van “mislukte projecten” leert ons dat veel projecten op voorhand gedoemd zijn te mislukken als:

  • Acceptatiecriteria van het op te leveren product en tussenresultaten niet expliciet zijn benoemd (demand en supply model)
  • Kwaliteitsborging met betrekking tot zowel het op te leveren product als het te volgen proces niet vanaf het prille begin, namelijk de projectvoorbereiding, is ingevuld.
  • Kwaliteit van de projectmanager en cruciale projectmedewerkers die aan het project worden toegewezen onvoldoende is.

Het bewaken van en sturen op kwaliteit levert een essentiële bijdrage aan het projectresultaat. Prodapt Consulting is van mening dat deze kwaliteitsbewaking onafhankelijk moet zijn van de projectorganisatie en projectmanager. Dit houdt in dat:

  • Een onafhankelijke partij deze rol moet invullen.
  • Deze partij een objectieve en terzake deskundige kijk heeft.
  • De kwaliteitsmanager een eigen en directe rapportagelijn heeft naar de opdrachtgever van het project.

Bij kwaliteitsmanagement gaat het om de kwaliteit van enerzijds het proces, dat wil zeggen de weg waarlangs resultaten worden bereikt, en anderzijds het product, dat wil zeggen de te behalen resultaten.

Op het gebied van kwaliteitsmanagement heeft Prodapt Consulting kennis van en ervaring met de facto standaarden zoals Extended ISO 9126, COBIT en ITIL. Tevens heeft Prodapt Consulting kennis van toepassing van Telecom standaarden zoals eTOM, ITU, IEEE, IETF.
In aanvulling op deze standaarden vindt er binnen Prodapt Consulting continue uitwisseling van ervaring en kennis plaats. Dit betekent dat het kennisgebied kwaliteitsmanagement continu wordt aangevuld met de ervaringen van alle Prodapt Consulting-consultants. Het uiteindelijke resultaat is een eigen op de praktijk gebaseerde methodiek van kwaliteitsmanagement.

 

Hans van den Haak

Consultant

Eerste Prodapt Consulting Insight live!

13-08-2019

Methoden & Technieken Telecom en internetbedrijven worstelen met de toenemende complexiteit van het realiseren van vernieuwing. Er is een snelle time-to-market gewenst, en tegelijkertijd worden business processen steeds...

meer informatie